Stavební suť

Stavební suť

Jedná se o odpad vzniklý při stavební činnosti, např. při stavebních úpravách či rekonstrukci nemovitosti. Spadají sem různé velikostní frakce betonu, cihel, střešních krytin, keramických či betonových dlažeb, obkladaček apod. Stavební suť nesmí obsahovat azbest, dehet ani jiné nebezpečné látky, které by suť činily nebezpečným odpadem. Také by měly být ze stavebního odpadu vytříděné recyklovatelné složky (kovové trubky, plasty, sklo).

Sádrokarton, obaly od stavebního materiálu, okenní rámy, podlahové krytiny, plechovky od barev do stavební suti NEPATŘÍ.

Dřevo

Dřevo

Sem patří čisté stavební dřevo bez obalů a příměsí jiných odpadů, zejména trámy, palety, dřevěné obaly, střešní konstrukce, odřezky či prkna.

Do dřevěného odpadu NEPATŘÍ dřevo znečištěné nebezpečnými látkami, v žádném případě neukládejte železniční pražce. Starý nábytek s povrchovou úpravou patří do objemného odpadu.

Asfaltové směsi

Asfaltové směsi

Jedná se o odpad vzniklý při realizaci staveb, rekonstrukcí či úprav komunikací. Nesmí obsahovat nebezpečné látky (dehet).

Zemina a kamení

Zemina a kamení

Odpad vzniklý při zemních pracech, odděleně od ostatních druhů odpadů. Jedná se o zeminu, písek, kamení nekontaminované ropnými látkami nebo jinými složkami, které by odpad mohly činit nebezpečným.

Směsný odpad

Směsný komunální odpad

Jedná se o odpady z denní spotřeby a provozu domácností, zbylé po vytřídění využitelných a nebezpečných složek, a rovněž odpady obdobné povahy nebo složení.

Do směsného komunálního odpadu NEPATŘÍ uhynulá zvířata, nebezpečné odpady (např. léky, barvy, baterie), elektrozařízení (např. televizory, mobilní telefony, lednice, monitory, LED žárovky).

Objemný odpad

Objemný odpad

Objemné odpady jsou odpady, které svými rozměry znemožňují odkládání do běžných sběrných nádob – popelnic nebo kontejnerů. Sem patří zejména starý nábytek, vyřazené koberce, linolea, matrace, lyže, umyvadla, stavební polystyren a podobně.

Do objemného odpadu NEPATŘÍ stavební odpad, pneumatiky, elektrozařízení (např. lednice, bojlery, televizory, sporáky), nebezpečné odpady (např. barvy, chemikállie a obaly od nich, akumulátory, zářivky, výbojky).