Všeobecné obchodní podmínky pro obstarání odvozu a odstranění nebo recyklaci odpadu společností Metrák, s.r.o.

Společnost Metrák, s.r.o., sídlem Mnetěš 206, PSČ 413 01, IČO: 09400036, registrace v obchodním rejstříku při Krajském soudu v Ústí nad Labem, C 45723 (dále jen „společnost Metrák“).

Článek 1
Úvodní ujednání

Společnost Metrák nepřebírá odpady do svého vlastnictví, ale obstarává pro zákazníka odvoz a odstranění nebo recyklaci odpadů prostřednictvím svých obchodních partnerů - osob, které jsou k takové činnosti oprávněny.

Článek 2
Základní pojmy

Tyto všeobecné obchodní podmínky obstarání odvozu a odstranění nebo recyklace odpadu (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti Metrák a zákazníka, kteří uzavírají prostřednictvím webového rozhraní společnosti Metrák příkazní smlouvu, na základě které společnost Metrák obstará jako příkazník pro zákazníka jako příkazce odvoz a odstranění nebo recyklaci odpadu dle nabídky a za cenových a dalších podmínek dohodnutých mezi stranami v konkrétní smlouvě uzavřené prostřednictvím webového rozhraní společnosti Metrák.

Webové rozhraní společnosti Metrák je umístěno na webové stránce www.metrak.cz (dále jen „web“). Konkrétní kontakty společnosti Metrák jsou uvedeny na webu.

Zákazníkem se rozumí jakýkoli zájemce o uzavření smlouvy na obstarání odvozu a odstranění nebo recyklace odpadu, tedy jak právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, tak i jakákoliv jiná fyzická osoba – spotřebitel (dále jen „zákazník“).

Obchodním partnerem společnosti Metrák se rozumí osoba oprávněná k odvozu a/nebo odstranění nebo recyklaci odpadu dle příslušných právních předpisů, u které společnost Metrák obstarává vlastním jménem pro zákazníka provedení odvozu a/nebo odstranění nebo recyklaci odpadu (dále jen „partner“).

Článek 3
Uzavírání smlouvy

3.1. Každá konkrétní smlouva o obstarání odvozu a odstranění nebo recyklace odpadu se uzavírá na základě objednávky učiněné zákazníkem na webu prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webu nebo telefonickou objednávkou učiněnou ne telefonním čísle společnosti Metrák uvedeném na webu. Chce-li zákazník obstarat od společnosti Metrák i osvědčení o odstranění nebo recyklaci odpadu, požádá o něj prostřednictvím emailového dotazníku po dokončení zakázky. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím webu činí zákazník vůči společnosti Metrák návrh na uzavření příkazní smlouvy na obstarání odvozu a odstranění nebo recyklace konkrétního odpadu za konkrétních cenových a dalších podmínek vygenerovaných v objednávkovém formuláři a vyjadřuje zároveň svůj souhlas s těmito VOP. Dále potvrzuje, že se seznámil s pravidly ochrany osobních údajů a pravidly použití cookies – dostupné zde: Ochrana osobních údajů

Společnost Metrák potvrdí zákazníkovi elektronicky doručení objednávky bezodkladně poté, co takovou objednávku od zákazníka (telefonicky či prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webu) obdrží. Eventuální chyby objednávky lze v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky opravit.

3.2. Příkazní smlouva o obstarání odvozu a odstranění nebo recyklaci odpadu za dohodnutou cenu, co do místa, druhu odpadu a dalších podmínek dle potvrzeného objednávkového formuláře a těchto VOP je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky společností Metrák zákazníkovi. Pokud již zákazník uhradil i cenu služby, potvrdí společnost Metrák zákazníkovi i úhradu ceny služby.

Uzavřenou smlouvu se společností Metrák lze převést do listinné podoby nebo elektronicky uložit. Uzavřená smlouva je uložena též u společnosti Metrák. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.3. Poté, co bude prostřednictvím webu mezi stranami uzavřena konkrétní příkazní smlouva na odvoz a odstranění nebo recyklaci odpadu, je zákazník povinen uhradit společnosti Metrák nejpozději do doby uvedené v objednávkovém formuláři cenu za objednanou službu následujícími způsoby:

  1. bezhotovostně předem na bankovní účet společnosti Metrák číslo 2301855327/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s., s variabilním symbolem, kterým je číslo té které objednávky vygenerované na webu,
  2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay, nebo
  3. ve vybraných lokalitách v hotovosti řidiči při přistavení kontejneru.
Způsob zaplacení ceny si zvolí zákazník na objednávkovém formuláři.

3.4. Zaplacením ceny služby se rozumí připsání peněžní částky zákazníkem na bankovní spojení společnosti Metrák s variabilním symbolem, kterým je číslo té které objednávky vygenerované na webu nebo převzetím hotovosti řidičem při přistavení kontejneru. Služba společnosti Metrák dle konkrétní uzavřené smlouvy bude zákazníkovi provedena pouze v případě včasné úhrady dohodnuté ceny. Není-li cena služby včas uhrazena, není povinna společnost Metrák službu provést a je oprávněna od uzavřené smlouvy odstoupit.

3.5. V případě zjištění nesrovnalostí v objednávce či výskytu nepředvídatelných skutečností (např. závada na technice, dopravní nehoda, kolaps dopravy, nepříznivé povětrnostní podmínky apod.) bude společnost Metrák neprodleně o této skutečnosti zákazníka informovat. V takovém případě má společnost Metrák právo na návrh změny termínu provedení služby. Zákazník má právo návrh změny termínu odmítnout a od smlouvy odstoupit.

3.6. Osvědčení o odstranění nebo recyklaci odpadu pro zákazníka V případě, že zákazník vyžádá u společnosti Metrák i osvědčení o odstranění nebo recyklaci odpadu, zašle společnost Metrák takové osvědčení zákazníkovi na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Osvědčení bude vystaveno do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude odpad v souladu s uzavřenou smlouvou z dohodnutého místa odvezen, za podmínky, že zákazník neporuší uzavřenou smlouvu, případně doplatí vícenáklady, které z důvodů na straně zákazníka společnosti Metrák nebo partnerovi vznikly.

3.7. Informace pro zákazníka, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele Zákazníkem – spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy se společností Metrák nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Strany se zavazují řešit eventuální spory především vzájemným jednáním. V případě nutnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu třetí osobou je subjektem pro mimosoudní řešení eventuálních spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

Článek 4
Odstoupení od smlouvy

4.1. Zákazník má po uzavření smlouvy právo od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu pouze tehdy, když ode dne doručení oznámení o odstoupení zbývá do dne, kdy má být přistaven kontejner (sběrné zařízení) na dohodnuté místo k odvozu odpadu alespoň 1 (jeden) den. Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy a hradí plnou cenu služby také tehdy, pokud již byl přistaven prostředek k odvozu odpadu na dohodnuté místo (kontejner, dopravní prostředek apod.). Shora uvedené podmínky platí i pro zákazníka, který je ve smyslu právních předpisů spotřebitelem (fyzická osoba - nepodnikatel). Zákazník - spotřebitel žádá s odkazem na §1823 občanského zákoníku učiněním objednávky společnost Metrák zároveň výslovně o to, aby společnost Metrák započala s plněním služby v termínu objednaném zákazníkem, i když tento termín bude kratší než 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

4.2. Zákazník odstoupí od smlouvy písemným oznámením o odstoupení od smlouvy doručeným společnosti Metrák zejména elektronicky na emailovou adresu uvedenou na webu anebo poštou na adresu jejího sídla. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je umístěný na webu a zákazník do něj vyplní zejména datum, své údaje a číslo smlouvy, od které odstupuje. Formulář v listinné formě zákazník podepíše. Pokud zákazník od uzavřené smlouvy po právu včas odstoupí, má právo na vrácení uhrazené ceny služby.

4.3. Společnost Metrák má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že kontejner bude obsahovat nebezpečné odpady, předem nedeklarované, nebo nebude v rozporu se smlouvou zákazníkem uhrazena cena služby, nebo v případě jiného podstatného porušení smlouvy zákazníkem. Odstoupení od smlouvy společnost Metrák oznámí zákazníkovi zejména elektronicky, na spojení zákazníka uvedené ve smlouvě.

Článek 5
Povinnosti zákazníka

5.1. Zákazník je povinen u každého odvozu odpadu dle té které uzavřené smlouvy:

  • odpad na vlastní odpovědnost, riziko a náklady naložit v souladu se smlouvou,
  • dodržet bezpodmínečně sjednané podmínky odvozu, zejména sjednané místo, čas, druh a množství odpadu,
  • zajistit v místě plnění přítomnost svého zástupce (kontaktní osoby), který řidiči odvozového dopravního prostředku partnera zajistí bezpečnou a přístupnou místní přepravní trasu, určí stanoviště kontejneru a místo nakládky odpadu.V případě, že zástupce zákazníka nebude v místě plnění přítomen nebo jinak neposkytne součinnost, bude služba provedena v rozsahu, jaký zákazník umožnil. V takovém případě platí, že za eventuální nemožnost splnit smlouvu odpovídá zákazník a nemá právo žádat jakékoli opakování služby, provedení služby v jiném termínu nebo na jiném místě apod. Jakákoli škoda, která neposkytnutím součinnosti zákazníka vznikne jak zákazníkovi tak společnosti Metrák nebo partnerovi jde na vrub zákazníka.
  • upozornit na všechna možná nebezpečí (zejm. podmáčený či nezpevněný povrch, výskyt poklopů apod.), aby nedošlo k poškození majetku zákazníka, partnera nebo třetích osob,
  • zajistit aby přistavením odvozového prostředku dle smlouvy v konkrétním místě nebo manipulací s odpadem v konkrétním místě určeném zákazníkem nebyla dotčena práva třetích osob. Takové dotčení práv třetích osob jde k tíži zákazníka.

5.2. V případě přistavení kontejneru partnerem pro účely nakládky a odvozu dohodnutého druhu a množství odpadu nese zákazník po celou dobu přistavení kontejneru plnou objektivní odpovědnost za to, že kontejner nebude poškozen ani ztracen ani odcizen ani zničen, že kontejner bude naložen pouze dohodnutým druhem odpadu v dohodnutém množství, že v přistavení ani odvozu kontejneru nebude bránit žádná překážka apod. Dojde-li k přeplnění nebo přetížení kontejneru, nebo naložení kontejneru jiným odpadem, než jest dohodnuto, nebo k prostoji apod., je zákazník povinen na vlastní náklady upravit množství a druh odpadu v kontejneru podle pokynů pracovníka partnera nebo společnosti Metrák. Dále je zákazník povinen uhradit společnosti Metrák nebo jejímu partnerovi škody nebo vícenáklady, které porušením povinnosti zákazníka vznikly. V případě, že zákazník naloží kontejner jiným druhem nebo jiným množstvím odpadu, než odpovídá smlouvě, vyhrazuje si společnost Metrák právo případně doúčtovat zákazníkovi vícenáklady za odvoz a odstranění nebo recyklaci skutečně převzatého druhu nebo množství odpadu. V případě naplnění kontejneru nebezpečným odpadem v rozporu se smlouvou si společnost Metrák vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, kontejner naplněný nebezpečným odpadem z místa určeného zákazníkem neodvézt a požadovat jeho vyklizení. V případě, že bude takový kontejner partnerem odvezen, je povinen zákazník uhradit veškeré škody nebo vícenáklady, které společnosti Metrák nebo partnerovi odvozem nebo likvidací nebezpečného odpadu vzniknou.

Článek 6
Reklamace služby zákazníkem, práva z vad služby

Zákazník je povinen provést kontrolu rozsahu a kvality poskytnuté služby zejména při jejím poskytování – zdali je včas a řádně přistaven příslušný smluvně dohodnutý prostředek, zdali je odpad včas a řádně odvezen. Vady v poskytování služby je povinen zákazník reklamovat v průběhu poskytování služby anebo bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost rozsah a kvalitu poskytované služby zkontrolovat a vadu zjistit. Zákazník provede reklamaci u společnosti Metrák zejména telefonicky anebo emailem na spojení společnosti Metrák uvedeném na webu, a to nejpozději následující pracovní den ode dne zjištění vady. Zákazník má v případě oprávněně uplatněných vad služby právo na poskytnutí služby řádným způsobem a nelze-li již službu takto poskytnout, právo na slevu z ceny služby. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany společnosti Metrák je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek 7
Závěrečná ujednání

Práva a povinnosti stran nechť se posuzují především dle uzavřené smlouvy, těchto VOP, občanského zákoníku a dalších právních předpisů České republiky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 2. 2021.

Formulář - odstoupení od smlouvy (Reklamace)